Annen erstatning

Vi bistår også klienter i følgende erstatningssaker:

Erstatning i kontraktsforhold:
Dersom en avtalemotpart ikke følger opp sine kontraktsforpliktelser kan dette gi grunnlag for erstatning eller prisavslag.

Erstatning ved ekspropriasjon:
Den som blir fratatt eiendom eller rettighet, for eksempel på grunn av veiutbygging, vil normalt ha rett på erstatning.

Uberettiget straffeforfølgelse:
Personer som er utsatt for uberettiget straffeforfølgelse kan ha krav på erstatning.