Boligoppføring

Boligoppføringssakene er i utgangspunktet regulert i avtalen mellom partene. Dessuten har Bustadoppføringslova betydelige regler som partene i bustadoppføringsavtalen ikke kan inngå avtale i strid med. Typiske problemstillinger ved i en boligoppføringssak er:

  • er utførelsen i samsvar med vanlig byggeskikk?
  • er utførelsen i samsvar med forventet kvalitet?
  • hva inngår i bustadoppføringsavtalen ift. pris og tjeneste?
  • er det adgang til tilleggsvederlag ift. et prisoverslag?
  • er det grunnlag for erstatning eller prisavslag?
  • kan det kreves dagmulkt ved forsinkelse?
  • er kravet fremmet innen reklamasjonsfristene og foreldelsesfristene?

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår entreprenører og oppdragsgivere ved kjøp og salg av håndverkertjenester.

Det er vanlig at forbrukerens advokatutgifter til bistand i boligoppføringstvist dekkes av egen innboforsikring.