Avståelse av grunn – ekspropriasjon

Grunneier har krav på full økonomisk erstatning ved ekspropriasjon. Ekspropriasjonserstatningsloven gir regler om erstatning på forskjellige grunnlag. Dersom bruksverdien er særskilt høy, kan erstatningene bli høyere enn markedsverdien. Det er også viktig å vurdere hvilken påregnelig utnyttelse eiendommen ville ha hatt. I forbindelse med ekspropriasjon av bolig eller egen virksomhet, vil gjenanskaffelsesprinsippet kunne slå gjennom.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle typer ekspropriasjonssaker over hele landet, bl.a. i forbindelse med bygging av vei, reguleringsarbeid etter plan- og bygningsloven og ekspropriasjon til andre formål. Vi bistår på alle stadier av saken, herunder forhandlinger om minnelige ordninger, kontraktsinngåelse og overdragelse. Videre bistår vi som prosessfullmektig i ekspropriasjonssaker som går videre til domstolene.

Klient/oppdragsgiver belastes normalt ikke for utgifter til advokatbistand i ekspropriasjonssaker. Tiltakshaver er i de fleste tilfelle pålagt å dekke utgiftene under forhandlinger, avtaleinngåelse, samt ved skjønn og domstolsbehandling.

Send gjerne en henvendelse til en av våre advokater som arbeider med ekspropriasjon:

Odd Kristian Johansen
Carl-Fredrik Setsaas
Jon Worren