Erstatning

Den som påføres skade ved en straffbar handling vil normalt kunne fremme erstatningskrav i saken. Dette arbeidet inngår i bistandsadvokatoppdraget.

Erstatningskravet vil basere seg på hvilke økonomiske tap fornærmede har lidt eller vil lide som følge av den straffbare handlingen. Det kan være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning, menerstatning, og eventuelt forsørgertapserstatning.

Oppreisning er erstatning for ikke økonomisk skade, såkalt “tort og smerte.” Oppreisningen skal gi fornærmede en kompensasjon for den krenkelsen og belastningen vedkommende har blitt utsatt for. For å bli tilkjent oppreisningserstatning er det ikke nødvendig å dokumentere et økonomisk tap.

Menerstatning er erstatning for redusert livsutfoldelse. Slik erstatning forutsetter at fornærmede har blitt utredet av en sakkyndig, og at den sakkyndige har konkludert med en varig skade og minst 15 % medisinsk invaliditet som følge av den straffbare handlingen.

Fornærmedes krav fremmes i utgangspunktet mot gjerningspersonen i en eventuell rettssak.

Dersom straffesaken skulle bli henlagt, er det likevel mulig å søke om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Årsaken til dette er at det stilles andre krav til bevis i strafferetten enn i erstatningsretten. For mer informasjon om voldsoffererstatning kan du gå inn på www.voldsoffererstatning.no.

Selv om du ikke har rett til bistandsadvokat, kan du ha rett til fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning. Vi tilbyr en uforpliktende kostnadsfri vurdering av dette spørsmålet og kan eventuelt søke om fri rettshjelp.

Det er verd å merke seg at det løper foreldelsesfrister for alle erstatningskrav. Dersom du lurer på om du har et erstatningskrav kan det være lurt å oppsøke advokatbistand for å få en vurdering av saken.