Håndverkertjenester

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår partene i alle saker som gjelder feil og mangler ved håndverkertjenester.

 • Krav om prisavslag og erstatning
 • Krav om utbedring av mangel
 • Tilbakeholdelse av vederlag
 • Tvist om pris, fastpris mv
 • Erstatning ved forsinket levering og ferdigstillelse
 • Kansellering(heving) på grunn av mangel eller forsinkelser
 • Forhandlinger med motparten
 • Bistand i rettssaker

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vil vi raskt ta kontakt for en samtale om saken.

Vi gir inntill en halv time gratis telefonsamtale med advokat i alle saker som gjelder håndverkertjenester.

 

Håndverkertjenester

 Lov om håndverkertjenester omfatter alle typer reparasjoner- vedlikeholds- og installasjonsarbeider.  Privatpersoner er beskyttet er beskyttet som forbruker, og loven kan på mange områder ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.

Av størst økonomisk betydning er tjenester som gjelder arbeid på fast eiendom i form av ombygging av boliger og fritidshus, men det er mange andre viktige tjenesteområdet som også omfattes av annen lovgivning:

arbeid på fast eiendom, og ombygging av boliger og fritidshus
reparasjons-, vedlikeholds- og installasjonsarbeid
arbeid på ting, biler, båter
graving og grunnarbeider
undervisning, rådgivning
bank- og finansieringstjenester
forsikring
transport av person og gods
offentlige tjenester som levering av vann, strøm og telefon, renovasjon osv.

 

Forhandlingsløsninger

Erfaringsvis løses mange saker etter håndverkerloven gjennom forhandlinger og det kan i enkeltsaker være viktig å finne praktisk gode løsninger. Det er ofte skjønnsmessige vurderinger knyttet til slike saker og noen ganger uklart avtalegrunnlag. Det vil også i mange tilfelle være en betydelig økonomisk risiko, personlige belastninger og gå mye tid dersom saken ender i retten. Vi vil derfor alltid undersøke om det er mulig å komme frem til en fornuftig løsning gjennomføre forhandlinger.

 

Reklamasjon og undersøkelse

Etter norsk rett må det reklameres innen to til tre måneder etter at mangelen er oppdaget, ellers kan kravet gå tapt. Vårt råd er derfor at det sedes en nøytral reklamasjon til tjenesteleverandøren straks det oppdages en mangel.

Det er også å anbefale at det gjøres en grundig undersøkelse av arbeidet straks tjenesten er utført. Dersom det går lang tid fra overtagelsen kan det o oppstå bevisproblemer i forhold til om mangelen har oppstått før eller etter overtagelsen og i forhold til hva som er avtalt og akseptert.

 

Fast pris, timepris, gjengs pris

Vi har sett at mange tvister oppstår på grunn av krav på tilleggsbetaling og avvik fra avtalt pris.

Loven har strenge regler om prising av tjenesten. Formålet er å unngås at forbrukeren får tilleggsregninger etter at arbeidet har påbegynt og det er vanskelig å komme ut av kontrakten.  Dersom det er gitt et estimat, overslag, prisopplysninger el.l., vil håndverkeren som utgangspunkt være bundet av dette. I senere rettsavgjørelser har dette blitt strammet til, og det skal nå mye til før det kan kreves tilleggsbetaling.

 

Om mangel

Tjenesten skal svare til det som er avtalt og holde en alminnelig god standard, og normalt være i samsvar med offentligrettslige krav og god byggeskikk. Det vil ofte foreligge en mangel dersom arbeidet fraviker bransjenormen eller anbefalinger i detaljblad i byggforskserien, SINTEF.

Vi har i vår praksis håndtert en rekke ulike saker knyttet til kjøp og salg av bolig bl.a.

 • Konstruksjonsfeil
 • Kondens og lekkasjeproblematikk
 • Skjønnhetsfeil, skjevheter og avvik
 • Avvik fra sikkerhetskrav, rekkverk, trapper mv
 • Avvik fra forskrifter og Våtromsnormen
 • Arbeid utført av ufaglærte
 • Forsinkelser og krav på

Takstmann/bygningsingeniør

Ofte vil det være behov for å få en spesialist til å vurdere om det foreligger en mangel eller å for å vurdere hva utbedringen vil koste, f.eks. en bygningsingeniør eller takstmann.

Det er viktig å velge riktig spesialist og ofte vil det spare oss for mye unødvendig arbeid og usikkerhet. Vi gir også råd og veiledning om mandat og valg av takstmann.

Dersom det har oppstått tvist i saken vil innboforsikringen dekke utgifter til sakkyndig i de fleste sakene.

Pris for advokatbistand

I opp til 90 % av sakene våre dekkes egne advokatutgifter og utgifter til sakkyndig bistand gjennom innbo- eller boligforsikringen. Dersom utgiftene ikke dekkes av forsikring vil klienten måtte betale for bistand, men kravet vil fremmes som et erstatningskrav overfor den andre part. Ta kontakt med en av våre advokater så undersøker vi om du får dekket dine advokatutgiftene, og gir eventuelt et tilbud på pris.