Menneskehandel

Menneskehandel innebærer at en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av personens organer ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Alle kan være offer for menneskehandel, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.

Dersom du har vært utsatt for menneskehandel, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud, søke om voldsalarm eller hemmelig adresse på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.

Ved menneskehandel vil bistandsadvokaten kunne hjelpe fornærmede med å søke om midlertidig oppholdstillatelse i forbindelse med saken.