Nav- og trygdesaker

Folketrygdloven er en rettighetslov. Dersom søkeren oppfyller vilkårene for en økonomisk ytelse – for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd – har han eller hun rett til å få tilkjent den aktuelle ytelsen. Nav treffer hver dag tusenvis av vedtak. Ikke sjelden opplever vi at Nav gjør feil og gir avslag på en søknad selv der vilkårene er oppfylt.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har omfattende kompetanse og erfaring med trygderettslige spørsmål. Våre advokater har erfaring blant annet fra Sivilombudsmannen som på vegne av Stortinget fører kontroll med Nav og hele trygdeforvaltningen. Vi kan bistå med alle typer vurderinger knyttet til klagebehandling eller rettslig overprøving av vedtak fra Nav. Den øverste klageinstansen i Nav er Trygderetten, der så mye som 25 % av sakene blir omgjort. Dette viser at det kan lønne seg å klage.

I saker hvor man vil klage på et vedtak fra NAV, er det normalt seks ukers klagefrist. Ved klage både til Nav Klageinstans og Trygderetten har man krav på fri rettshjelp dersom gitte økonomiske vilkår er oppfylt.