Psykisk helsevern

Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres i form av tvungent vern med døgnopphold, tvungent vern uten døgnopphold eller tvungen observasjon.

Etablering av tvungent vern forutsetter at visse vilkår er oppfylt. Vedtak om tvungent psykisk helsevern eller tvungen observasjon kan påklages til kontrollkommisjonen, og pasienten har rett til å la seg bistå av advokat – utgiftene dekkes av det offentlige.

Kontrollkommisjonen behandler klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal undersøke om vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis kommisjonen ikke finner at dette er tilfelle, må pasienten utskrives.

Ved en klage på et vedtak om å avslutte tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, kan kontrollkommisjonens leder beslutte at avslutningsvedtaket skal utsettes til klagesaken er avgjort.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS kan bistå deg i å klage på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungen psykisk helsevern. Vi kan forberede deg på møtet i Kontrollkommisjonen, og vi kan bistå under behandlingen av klagen. Advokatutgiftene dekkes av det offentlige.