Seksuelle overgrep

Voldtekt omfatter tilfeller der det er brukt vold eller tvang, men også hjelpesløshetstilstander der offeret ikke var i stand til å gjøre motstand. Både samleie og annen seksuell omgang faller inn under begrepet. Forsøk på voldtekt er også straffbart. Dersom du er usikker på om du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep, vil bistandsadvokaten kunne gi deg veiledning.

I saker som gjelder seksuelle overgrep på barn må det ikke bevises at det er brukt vold eller tvang, da barn ikke har samtykkekompetanse. Det samme gjelder der overgriper har misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.