Andre straffbare handlinger

I saker om kjønnslemlestelse, besøksforbud i eget hjem eller brudd på besøksforbud i eget hjem, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Du kan også ha rett til bistandsadvokat dersom du blir påført en betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av en straffbar handling.

I andre saker kan det oppnevnes bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre forhold tilsier at det er behov for juridisk bistand. Formålet er å fange opp tilfeller der det er behov for advokat på grunn av særegne omstendigheter i saken. Dette kan for eksempel være stalking eller grov voldsutøvelse som ikke er familievold.

Dersom du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling, tilbyr Advokatfirmaet Salomon Johansen AS et kostnadsfritt uforpliktende møte for å vurdere om du har rett til bistandsadvokat.