Prisoversikt

Veiledende timepris
Advokatfirmaet følger advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse. Våre priser fastsettes ut fra advokatens  kompetanse, sakens art og kompleksitet, samt resultat. Timesatsen vil variere fra kr. 1400,- til kr. 3.500,- pluss mva. Vanlig pris for advokatoppdrag vil være 1.900,- eks mva. pr. time, og veiledende timepris for en spesialist vil være 2.400,- eks. mva. pr. time. Timeprisen avtales i hver enkelt sak ved inngåelse av oppdragsavtalen. Det tas også forbehold om å kunne avtale andre timesatser i enkelttilfeller.
 
Gratis avklaringsmøte/konsultasjon
Dersom du er usikker på om du har behov for advokat,  om saken dekke av fri rettshjelp, om den dekkes av forsikring, om det er grunnlag for et oppdrag, eller andre lignende spørsmål, så kan du enten sende inn en forespørsel via vårt kontaktskjema eller ringe vårt sentralbord og be om å få snakke med en advokat. Slike avklarende samtaler er gratis og er nyttige for å avklare om det er behov for rettshjelp. Ring oss på telefon 22989940, eller send et  kontaktskjema, så vil en av våre advokater normalt ta kontakt i løpet av arbeidsdagen.  
 
Personskade
I saker som gjelder personskade ved trafikkulykker, yrkesskade, yrkessykdom og voldsskade tilbyr firmaet en gratis konsultasjon og gjennomgang av saken. I saker som advokaten anbefaler å videreføre, betales ikke salær av klienten, men kreves dekket etterskuddsvis gjennom utbetalt erstatning og ved dekning fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap.
 
Overgrep og vold mv
I alle saker som gjelder seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud eller tvangsgifte gis det gratis møte med advokat.
 
Ekspropriasjon
Saker som gjelder ekspropriasjon av eiendom eller rettigheter, dekkes normalt fullt ut av den som eksproprierer. Dette avklares nærmere når oppdraget inngås.
 
Fri rettshjelp
I saker om fri rettshjelp og saker med rettshjelpsforsikring dekker klienten egenandel i samsvar med statens satser og forsikringsselskapets vilkår. Advokaten vil undersøke disse mulighetene i hvert enkelt tilfelle.